ถ้าหากว่าเรามีการเขียน Script ใน Postman เราสามารถตั้งค่าตัวแปรได้ด้วยการเขียน script ใน request นั้นๆ ได้เลย

นี่คือคำสั่งการใช้งานตัวแปรแบบต่างๆ

Global Variable

คำสั่ง

pm.globals

ตัวอย่างคำสั่ง

pm.globals.set("variable_key", "variable_value");

collection variable

คำสั่ง

pm.collectionVariables

ตัวอย่างคำสั่ง

pm.collectionVariables.set("variable_key", "variable_value");

Environment variable

คำสั่ง

pm.environment

ตัวอย่างคำสั่ง

pm.environment.set("variable_key", "variable_value");

Local variable

คำสั่ง

pm.variables

ตัวอย่างคำสั่ง

pm.variables.set("variable_key", "variable_value");

Unset variable (Remove)

ถ้าเราต้องการลบตัวแปร เราสามารถใช้ unset เพื่อลบตัวแปรได้เลย

คำสั่ง

unset

ตัวอย่างคำสั่ง

pm.environment.unset("variable_key");

ส่วนวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิธีใช้ตัวแปรใน pre-request หรือ script เราสามารถเข้าไปดูได้ที่ Using variables in scripts ของ Postman ได้เลย


Reference

Store and reuse values using variables | Postman Learning Center
Store and reuse values using variables: documentation for Postman, the collaboration platform for API development. Create better APIs—faster.