บทความนี้สรุปการใช้งาน expect matcher ที่มีให้ใช้ใน jest โดยเราสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ https://jestjs.io/docs/expect

Truthiness

ถ้าเรามีการตรวจสอบค่าว่าเป็น undefinednull หรือ false ใน jest มี helpers ที่ช่วยให้เราตรวจสอบค่าต่างๆ เหล่านี้ได้

 • toBeNull เป็น null เท่านั้น
 • toBeUndefined เป็น undefined เท่านั้น
 • toBeDefined เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ toBeUndefinition
 • toBeTruthy จับคู่ทุกสิ่งที่คำสั่ง if ถือว่าเป็นจริง
 • toBeFalsy จับคู่อะไรก็ตามที่คำสั่ง if ถือว่าเป็นเท็จ
 test('null', () => {
  const n = null
  expect(n).toBeNull()
  expect(n).toBeDefined()
  expect(n).not.toBeUndefined()
  expect(n).not.toBeTruthy()
  expect(n).toBeFalsy()
 })

 test('zero', () => {
  const z = 0
  expect(z).not.toBeNull()
  expect(z).toBeDefined()
  expect(z).not.toBeUndefined()
  expect(z).not.toBeTruthy()
  expect(z).toBeFalsy()
 })

truthiness

ถ้าเราใช้ .not ไว้ข้างหน้าเท่ากับตรงกันข้าม


Numbers

วิธีเปรียบเทียบตัวเลขส่วนใหญ่จะมีค่าที่เทียบเท่ากัน

test('two plus two', () => {
 const value = 2 + 2
 expect(value).toBeGreaterThan(3)
 expect(value).toBeGreaterThanOrEqual(3.5)
 expect(value).toBeLessThan(5)
 expect(value).toBeLessThanOrEqual(4.5)

 // toBe and toEqual are equivalent for numbers
 expect(value).toBe(4)
 expect(value).toEqual(4)
})

number

ในกรณีที่อยากเปรียบเทียบค่า floating point ให้ใช้ useBeCloseTo แทนการใช้ toEqual หรือ toBe เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปัดเศษเล็กๆ น้อยๆ

 test('adding floating point numbers', () => {
  const value = 0.1 + 0.2
  // expect(value).toBe(0.3)   // This won't work because of rounding error
  expect(value).toBeCloseTo(0.3) // This works.
 })

floating point


Strings

คุณสามารถตรวจสอบสตริงกับนิพจน์ทั่วไป ด้วย toMatch:

describe('strings', () => {
 test('there is no I in team', () => {
  expect('team').not.toMatch(/I/)
 })

 test('but there is a "stop" in Christoph', () => {
  expect('Christoph').toMatch(/stop/)
 })
})

string


Arrays and iterables

เราสามารถตรวจสอบว่า array หรือ iterable (วนซ้ำ) ว่ามีข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบมีหรือไม่ ให้ใช้ toContain:

 const shoppingList = [
  'diapers',
  'kleenex',
  'trash bags',
  'paper towels',
  'milk'
 ]

 test('the shopping list has milk on it', () => {
  expect(shoppingList).toContain('milk')
  expect(new Set(shoppingList)).toContain('milk')
 })

array and iterables


Exceptions

หากเราต้องการทดสอบว่าฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเกิดข้อผิดพลาด เมื่อมีการเรียกใช้หรือไม่ ให้ใช้ toThrow:

 function compileAndroidCode() {
  throw new Error('you are using the wrong JDK!')
 }

 test('compiling android goes as expected', () => {
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow()
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(Error)

  // ตรวจสอบข้อความที่ต้องการอยู่ในประโยคหรือไหม หรือจะใช้ regexp ก็ได้
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow('you are using the wrong JDK')
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/JDK/)

  // หรือจับคู่ข้อความที่แสดงแบบตรงตัวโดยใช้ regexp
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/^you are using the wrong JDK$/) // Test fails
  expect(() => compileAndroidCode()).toThrow(/^you are using the wrong JDK!$/) // Test pass
 })

การใช้งานเบื้องต้นจะประมาณนี้ เราสามารถเข้าไปดูวิธีการใช้เพิ่มเติมได้ที่: https://jestjs.io/docs/expect