ในการทดสอบ มักจะมีการทำงานบางอย่างที่ทำซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลใหม่ การ clear ข้อมูล หากมีการทำงานซ้ำๆ เราสามารถใช้การ setup และ teardown ได้ โดยสามารถใช้งานได้ดังนี้

Repeating Setup

หากเรามีงานที่ต้องทำซ้ำๆ สำหรับการทดสอบหลายๆ ครั้ง เราสามารถใช้ beforeEach และ afterEach hooks ได้

beforeEach(() => {
 console.log('to do before test')
})

afterEach(() => {
 console.log('to do after test')
})

test('add 1 + 2 to equal 3', () => {
 expect(1 + 2).toEqual(3)
})

test('add 3 + 4 to equal 7', () => {
 expect(3 + 4).toEqual(7)
})

beforeEach & afterEach


One-Time Setup

ถ้าหากเราต้องการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวของการทดสอบในไฟล์ๆ นั้น ให้ใช้ beforeAll และ afterAll เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้

beforeAll(() => {
 console.log('to do before all test')
})

afterAll(() => {
 console.log('to do after all test')
})

test('add 1 + 2 to equal 3', () => {
 expect(1 + 2).toEqual(3)
})

test('add 3 + 4 to equal 7', () => {
 expect(3 + 4).toEqual(7)
})

beforeAll & afterAll


Scope

การใช้งาน คำสั่งเหล่านี้ ก็มี scope ของมันอยู่เหมือนกัน หากเราประกาศไว้ข้างนอก จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดกับทุกการทดสอบในไฟล์ๆ นั้น

หากเราประกาศไว้ภายใน describe ก็เป็นการกำหนดการใช้งานภายใน scope ของ describe นั้น

// Applies to all tests in this file
beforeEach(() => {
 console.log('to do before test')
})

// Test case
test('add 1 + 2 to equal 3', () => {
 expect(1 + 2).toEqual(3)
})

describe('matching cities to foods', () => {
 // Applies only to tests in this describe block
 beforeEach(() => {
  console.log('to do before test in describe')
 })

 // Test case
 test('add 3 + 4 to equal 7', () => {
  expect(3 + 4).toEqual(7)
 })
})

Scope of setup & teardown

ลำดับในการ execution ของ hooks ทั้งหมด

beforeAll(() => console.log('1 - beforeAll'))
afterAll(() => console.log('1 - afterAll'))
beforeEach(() => console.log('1 - beforeEach'))
afterEach(() => console.log('1 - afterEach'))

test('', () => console.log('1 - test'))

describe('Scoped / Nested block', () => {
 beforeAll(() => console.log('2 - beforeAll'))
 afterAll(() => console.log('2 - afterAll'))
 beforeEach(() => console.log('2 - beforeEach'))
 afterEach(() => console.log('2 - afterEach'))

 test('', () => console.log('2 - test'))
})

// Output
// 1 - beforeAll
// 1 - beforeEach
// 1 - test
// 1 - afterEach
// 2 - beforeAll
// 1 - beforeEach
// 2 - beforeEach
// 2 - test
// 2 - afterEach
// 1 - afterEach
// 2 - afterAll
// 1 - afterAll

execution of all hooks