การ run ทดสอบด้วย jest มี 2 วิธี คือ

Running a single test file

Jest จะค้นหาไฟล์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย .test.js|.ts หรือ .spec.js|.ts ตามค่าเริ่มต้นที่เราได้กำหนดไว้ ดังนั้นเราสามารถรันไฟล์ทดสอบเฉพาะไฟล์ได้โดยการระบุชื่อ (หรือรูปแบบ) เป็นอาร์กิวเมนต์ให้กับคำสั่ง jest

jest myFile.test.js

# Run the file 'myFile.test.js'

เราสามารถระบุ path ได้เหมือนกัน

jest path/to/anotherFile.spec.js

Run the file at the specified path

run ทั้งหมดที่อยู่ใน directory

jest components/**/*.test.js

Run all test files inside the 'components' directory (using a pattern)


Using --findRelatedTests option

ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ เมื่อเราต้องการเรียกใช้ไม่เฉพาะไฟล์ที่ระบุ แต่ยังรวมถึงไฟล์ทดสอบที่นำเข้าด้วย

jest --findRelatedTests myFile.test.js

Note:

  • เราอาจเลือกติดตั้ง Jest แบบ global ได้โดยใช้ npm install -g jest-cli หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ก่อน
  • สำหรับ projects ที่ติดตั้ง Jest เอาไว้ใน dev dependency แล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง npx jest path/to/your/file.spec.js.